Engelli Öğretmen Alım Takvimi Değiştirildi

Engelli Öğretmen Alım Takvimi Değiştirildi

  • 12.06.2018 14:19:37
No icon

Milli Eğitim Bakanlığı daha önce açıkladığı engelli öğretmen alım takvimini değiştirdi. Bakanlık tarafından bir duyuru ile öğretmen alımı tarihlerinin değiştiği açıklanırken MEB tarafından yayınlanan duyuru aşağıdadır.

Milli Eğitim Bakanlığı daha önce açıkladığı engelli öğretmen alım takvimini değiştirdi. Bakanlık tarafından bir duyuru ile öğretmen alımı tarihlerinin değiştiği açıklanırken MEB tarafından yayınlanan duyuru aşağıdadır.

2018 ENGELLİ ÖĞRETMEN ALIMI DUYURUSU
2016 yılında yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) ile 2018 yılı Nisan
ayında yapılacak olan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavına (EKPSS) katılan adaylar arasından
EKPSS puanı üstünlüğüne göre, 07/02/2014 tarihli ve 28906 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında
Yönetmelik hükümleri ile 17/04/2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî
Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümlerine göre 500 kontenjana
engelli öğretmen alımı yapılacaktır.
Bu kapsamda yapılacak atamalar için ekte yer alan takvim çerçevesinde başvuru alınacaktır.
 Başvuruda bulunacak adaylardan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci
maddesinde belirtilen genel şartların yanında;
1- Türk vatandaşı olmak (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk vatandaşı
olma şartı aranmayacaktır.),
2- Lisans mezuniyeti, Talim ve Terbiye Kurulunun öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin
kararına uygun olmak,
3- Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon
Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından birini başarıyla tamamlamış olmak,
4- Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu
Başkanlığınca, yükseköğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki
yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak,
5- 2016 yılı veya 2018 yılı Nisan ayında yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavına
(EKPSS) katılmış olmak, (Her iki sınava giren adaylar açısından daha yüksek olan EKPSS sonucuna
göre işlem yapılacaktır.)
6- Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza
almamış olmak,
7- Öğretmenliğe daha önce atandığı hâlde görevine başlamamış olanlar bakımından, başvuru
tarihinin son günü itibarıyla atama tarihinden itibaren 1 (bir) yıllık bekleme süresini doldurmuş olmak,
8- Sağlık nedeniyle görevine son verilenler hariç olmak üzere, adaylık dönemi içinde görevine
son verilenler bakımından, görevden ayrıldıkları tarih ile başvurunun son günü itibarıyla 3 (üç) yıllık
bekleme süresini doldurmuş olmak,
özel şartları aranacaktır.
Adaylar, başvurularını http://mebbis.meb.gov.tr veya http://ikgm.meb.gov.tr adreslerinde yer
alan Elektronik Başvuru Formunu doldurmak suretiyle ekte yer alan atama takvimi çerçevesinde
yapacak; başvuru formunun çıktısını, istenen belgelerle birlikte il millî eğitim müdürlüklerine
onaylattıracaktır.
Başvuruda adaylardan, lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesi, pedagojik formasyon
ve 2016 yılı veya 2018 yılında yapılan EKPSS sonuç belgesi ile engelli sağlık kurulu raporu istenecek;
ayrıca, hâlen herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda devlet memuru olarak çalışıp çalışmadıklarına
ilişkin beyanları alınacaktır.
Ancak, ataması yapılan engelli öğretmen adaylarının göreve başlama işlemleri esnasında
başvuruda istenilen belgeler ile öğretmenlik yapıp yapamayacaklarına ilişkin sağlık kurulu raporunu
ibraz etmeleri gerekmektedir.
Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan adaylardan başvuru esnasında muvafakat belgesi
istenmeyecek; ancak ataması yapılanlar, göreve başlama işlemleri esnasında bu belgeyi ibraz
edecektir.
Atamalar, adayların tercih etmiş oldukları illere ilan edilen kontenjan sınırlılığında EKPSS
puanı üstünlüğüne göre yapılacak; ataması yapılan öğretmenlerin görev yerleri Valiliklerce
belirlenecektir.
İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü

2018 ENGELLİ ÖĞRETMEN ALIM TAKVİMİ
Başvuruların alınması ve onaylanması 13-20 Haziran 2018
Atamaların yapılması 22 Haziran 2018

 

Yorumlar